Thanh Khê ₫1 – TP Đà Nẵng NHÀ cấp 4 Phần Lăng 2.. Đổ mê trên có chuồn cu .. N…


Thanh Khê
₫1 – TP Đà Nẵng

NHÀ cấp 4 Phần Lăng 2.. Đổ mê trên có chuồn cu .. Nằm 2 mặt đường ..1măt đường 10m5 lề rộng 4m hướng Bắc .. 1 mặt đường 5m5 kế rộng 3m hướng Đông ..Diêṇ tích 71,40m. LH 0935390297

thanh-khe-₫1-tp-da-nangnha-cap-4-phan-lang-2-do-me-tren-co-chuon-cu-n Thanh Khê 
₫1 - TP Đà Nẵng  NHÀ cấp 4 Phần Lăng 2..  Đổ mê trên có chuồn cu .. N...
1507102499_343_thanh-khe-₫1-tp-da-nangnha-cap-4-phan-lang-2-do-me-tren-co-chuon-cu-n Thanh Khê 
₫1 - TP Đà Nẵng  NHÀ cấp 4 Phần Lăng 2..  Đổ mê trên có chuồn cu .. N...
1507102500_730_thanh-khe-₫1-tp-da-nangnha-cap-4-phan-lang-2-do-me-tren-co-chuon-cu-n Thanh Khê 
₫1 - TP Đà Nẵng  NHÀ cấp 4 Phần Lăng 2..  Đổ mê trên có chuồn cu .. N...


Source

Leave a Reply